1. Definicje

1.1. Administrator – Virtualnetia Zbigniew Drzewiecki z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 12/8 66-400 Gorzów Wielkopolski
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.virtualnetia.com
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza Dane osobowe użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz kontaktowy, Administrator przetwarza wyłącznie na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną z tym Użytkownikiem komunikacją dotyczącą zapytania złożonego przez ten formularz, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych w formularzu (podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te nie są gromadzone ani przetwarzane w żaden inny sposób.
2.3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk oglądalności oraz zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
2.4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom. Jedynym odstępstwem od tej reguły może być żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, jeśli dane te są istotne w prowadzonych przez nie postępowaniach.
2.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3. Portale społecznościowe

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika odwiedzającego profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkownika o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

4. Polityka cookies i innych analogicznych technologii

4.1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwis wykorzystuje pliki cookies. Te niewielkie pliki przeznaczone są do przechowywania informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, w trakcie wyświetlania Serwisu w tym urządzeniu. Serwery przy połączeniu się z tego urządzenia z naszym Serwisem mogą odczytywać zawartość tych plików. Opcjonalnie wykorzystywane mogą być również inne technologie o zbieżnej funkcjonalności. Informacje publikowane w tej Polityce dotyczą zarówno cookies, jak i tych innych technologii. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) to z reguły pliki tekstowe i zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dodatkowo w plikach cookies przechowywane są też inne dane, bezpośrednio związane z przeznaczeniem danego pliku cookie. Pojedyncza strona internetowa może zapisywać więcej niż jeden plik cookie.
4.2. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są w celu:​

  • dostosowania zawartości i/lub układu strony internetowej dla danego Użytkownika; pliki te mogą umożliwiać rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i dzięki temu wyświetlić stronę zgodnie z wybranymi przez niego preferencjami,
  • tworzenia statystyk, które pozwalają określić sposób wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika, dzięki czemu możliwa jest modernizacja struktury Serwisu jak i rozbudowa i optymalizacja jego treści.

4.3. W ramach Serwisu stosuje się wyłącznie niżej wymienione typy plików cookies:

  • pliki cookies, umożliwiające akwizycję danych określających sposób korzystania z Serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. informacji o potwierdzeniu zapoznania się z komunikatem o wykorzystywaniu technologii cookies, itp.

4.4. Z reguły aplikacje służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą dokonać zmiany ustawień przeglądarki tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też aby przeglądarka każdorazowo informowała o próbie zapisania przez serwis internetowy pliku cookie w urządzeniu końcowym. Ze względu na dużą różnorodność wykorzystywanych przeglądarek internetowych, po szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki można zmienić te ustawienia, sugeruje się skorzystanie z Pomocy danej przeglądarki.
4.5. Użytkownik, który nie dokonuje zmiany ustawień przeglądarki, tak aby ograniczyć możliwość zapisywania plików cookie w jego urządzeniu końcowym, wyraża tym samym zgodę na zapis i odczyt tych plików przez Serwis w jego urządzeniu.
4.6. Blokowanie zapisu cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. Nie skutkuje to jednak całkowitym brakiem możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
5.2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Uprawnienia użytkownika

6.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
6.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
6.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
6.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
6.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
6.1.7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
6.1.8. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
6.1.9 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
6.2.1. w formie pisemnej na adres Administratora: Virtualnetia Zbigniew Drzewiecki ul. Wełniany Rynek 12/8 66-400 Gorzów Wielkopolski  
6.2.2. drogą e-mailową na adres: info@virtualnetia.com

7. Odbiorcy danych

7.1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego zadania. 

9. Kontakt

9.1. Kontakt z Administratorem, w tym w celu realizacji praw Użytkownika i w każdej innej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, jest możliwy za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego: 

  • wysyłając email na adres info@virtualnetia.com,
  • telefonicznie pod numerem +48 95 7388 777,
  • wysyłając na adres korespondencyjny: Virtualnetia Zbigniew Drzewiecki ul. Wełniany Rynek 12/8 66-400 Gorzów Wielkopolski